اهمیت استراتژی به هنگام در تحقق اهداف تحول دیجیتال

اهمیت داشتن استراتژی به هنگام و چابک در موفقیت طرح های تحول دیجیتال، از مواردی است که بعضاً در سایه تصمیم گیری های بلند مدت حول موضوعاتی نظیر انتخاب تکنولوژی جدیدتر یا رفع موانع فرهنگی سازمان قرار می گیرد. زمانی برنامه ریزی برای تحولات اساسی سازمانی (چه حول محصول و چه حول سازمان) معنا پیدا می کند که زمان کافی برای برداشت نتایج این تلاش ها وجود داشته باشد.

به همین دلیل نباید در برنامه ریزی های تحول دیجیتال، طوری رفتار کرد که دنیا در انتظار تصمیم ما ایستاده است. سازمان های مستقر بازار توسعه کسب وکارشان به صورت خطی است، درحالی که سازمان های نوآور، تلاش می کنند تا با رویکردی چابک، از قطار پرسرعت فناوری های نو و تاثیرات آن بر مدل کسب و کار کسب و کارشان، غافل نمانند.

این مهم بدون نظارت مستمر بر روندهای بازار و ایجاد سازوکارهای ناب برای توسعه محصول امکان پذیر نیست.