حجم هزینه های سالانه در حوزه تحول دیجیتال: 700 میلیارد دلار

ونچربیت در گزارش اخیر خود اعلام کرد که هزینه هایی که با هدف تحول دیجیتال در سال های گذشته محقق شده، به 700 میلیارد دلار در سال رسیده است. با این وجود هنوز سازمان ها از دستاوردهای طرح های تحولی خود رضایت ندارند.

جالب است که به اذعان سازمان ها، اصلی ترین چالش بر سر راه تحول، نبود پلتفرمی برای جاری سازی تغییرات دیجیتال در شئون مختلف سازمان است. به نظر میرسد با گذشت چند سال از مطرح شدن این مفهوم و وارد شدن سازمان های پیشرو در وادی تحول، چالش های اساسی و مسائلی که تا پیش از این ناپیدا بود، این قطار را با کندی مواجه کرده است.

به گفته گزارش فیوچروم (2021)، برخی از این چالش های نامکشوف عبارتند از:

 – تعدد محصولات سازمانی و تغییرات سریع آن ها در مدت زمان کوتاه

 – مقاومت شدید کارکنان در برابر تغییرات دیجیتالی

 – ضعف دانش فنی و مهارت های مورد نیاز برای تحقق برنامه های تحول دیجیتال


بزرگترین چالش تحول دیجیتال، تاخیر (لَگ) میان هزینه های نسبتا گزاف و دستاوردهایی است که بعضاً با تاخیر یا چالش های بسیار زیادی همراه در مقام عمل است. واقعیت آن است که هر سازمانی تحمل این حجم از هزینه ها، بدون مشاهده تاثیر در ارزش آفرینی سازمانی را ندارد.