نقش معماری سازمان در نوآوری دیجیتال

زمانی که از تحول دیجیتال سخن به میان می آید، تغییرات اساسی در روابط سازمانی، فرایندها و ساختارهای موجود ناگزیر خواهد بود؛ به نظر میرسد تبدیل شدن از یک سازمان سنتی (مستقر) به یک سازمان دیجیتال، نیازمند تحول اساسی در معماری سازمان می باشد و یا به بیانی دیگر، تا زمانی که معماری سازمان را به درستی تبیین نکرده ایم، نمی توان قطعات پازل تحول دیجیتال را به درستی در جای مناسب جدیدشان قرار داد.


گارتنر (2021) معتقد است که معماران سازمان در زمینه دیجیتالی سازی، باید نقشی گسترده تر از قبل ایفا نمایند. به عقیده این موسسه، تا سال 2023، 60درصد از اقدامات مرتبط با نوآوری دیجیتال توسط تیم های معماری سازمان لید می شود. مطرح شدن اهمیت جانمایی فناوری های نوظهور در استراتژی سازمان و بهره برداری از آن ها در فانکشن های مختلف، بیانگر تغییر نقش معماران سازمان در عصر دیجیتال می باشد. گارتنر بیان می کند که معماران سازمان باید از هوش مصنوعی و تحلیلگری داده به منظور برنامه ریزی و پایش اقدامات دیجیتال استفاده کنند. حوزه های فعالیت معماران سازمانی در زمینه نوآوری دیجیتال در سازمان به عقیده گارتنر عبارتند از:
1) طراحی و توسعه استراتژی های سازمان (با رویکرد به کارگیری فناوری های دیجیتال)
2) تمرکز بر معماری فناوری اطلاعات و تحول آن به عنوان مهمترین دارایی یک سازمان دیجیتال
3) کمک به رهبران سازمان در طراحی مدل کسب و کار فناوری محور
4) راهبری فرایند نوآوری در سازمان (نقش ارکستراسیون)
5) تعامل با ذی نفعان در زمینه همراستایی آنان با راهبردهای شرکت
6) استفاده از ابزارهای دیجیتال در زمینه های مختلفی نظیر تجربه مشتری، اینترنت اشیا و سایر لاین های کسب و کاری


از منظر حکمرانی دیجیتال، با تعریفی که گارتنر از معماری سازمان در عصر دیجیتالی سازی بیان نموده است، می توان این چنین برداشت کرد که حوزه معماری، یکی از کاندیداهای جدید برای راهبری تحول دیجیتال در سازمان در نظر گرفته شده است. به این طریق که این افراد با دانشی که از طراحی سازمان و فرایند های آن در اختیار دارند، می توانند حتی در جنبه های بیرونی (سرمایه گذاری یا سبد خدمات/محصولات) نقش آفرینی نموده و می بایست متولی پایش دیجیتال بودن اقدامات سازمان، چه در حوزه های صفی و چه ستادی، باشند. تنوع نقش هایی که گارنتر برای معماران سازمان در عصر دیجیتال در نظر گرفته، بسیار جالب توجه است و به نوعی، تمامی فعالیت های یک حکمران دیجیتال، به این نقش ها در سازمان تفویض شده است؛ چه فعالیت های داخلی و چه موضوعات مرتبط با اکوسیستم.
گویا هنوز تکلیف راهبری تحول دیجیتال در سازمان، به خوبی و شفافی تبیین نشده است و هر حوزه از ظن خود، یار «حکمرانی تحول دیجیتال» شده است (یا تلاش می کند که بشود).


این مطلب برداشتی از مقاله گارتنر (2021) می باشد. لینک مقاله:
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/enterprise-architecture-enables-digital-innovation