بررسی گزارش: گزارش مدیران عامل – ایلیا

یکی از قابل تامل ترین بخش های گزارش اخیر شرکت ایلیا برای من، به عنوان یک پژوهشگر در حوزه تحول دیجیتال، بخش «مهمترین دغدغه های مدیران عامل» بود؛ قسمتی که اطلاعات درخور توجهی از اکوسیستم تحول دیجیتال کشور و نگاه مدیران عامل، به عنوان راهبران کسب و کار، در رابطه با موضوع تحول و فناوریهای دیجیتال ارائه می کند. 

سازمان هایی که مستمراً در حال از دست دادن بهترین نیروهای خود هستند و ابهام ها و فشارهای اقتصادی در حال خم کردن کمر آن هاست، قابل درک است که زمانی برای رصد تحولات فناوری نداشته باشند. اما احساس می کنم این اشتباه [تحمیلی] استراتژیک، منتهی به یک بازی دو سر باخت برای شرکت هاست؛ از یک سو هزینه های چنین تحولاتی در وضع کنونی برایشان میسر نیست و از سوی دیگر، بی توجهی به این روندها، به احتمال زیاد، دیر یا زود منجر به حذف شدنشان از عرصه رقابت خواهد شد.

شاید بد نباشد از هرم مازلو برای این موضوع وام بگیرم: تا زمانی که پایداری اولیه در فعالیت های بیسیک سازمانی رخ ندهد، حرکت به سمت اهداف متعالی و دشواری چون تحول، سخت و غیرممکن به نظر میرسد.

خدا قوت به دوستان ایلیایی بابت این گزارش خواندنی. و با امید به تغییر مثبت در نسبت و درصدهای این گزارش در سال های آتی؛ هرچقدر اندک.