هیچکس مسئول دیجیتال نیست، همه مسئول دیجیتال هستند.

ونکات ونکاترامان در بخش انتهایی کتاب خود، ماتریس دیجیتال، رویکرد جالبی برای شرکت های مترصد تحول دیجیتال تبیین میکند. وی به این جمله از کوین دلینی، اشاره می کند که جایی گفته «بهتر است واژه استراتژیک در عنوان شغلی هیچ کسی آورده نشود!». هدف دلینی از بیان این جمله آن است که موضوع استراتژی، وظیفه تک تک اعضای سازمان بوده و نباید با محدود کردن آن به یک واحد، باقی سازمان را سرخورده کنیم.

در همین رابطه، ونکاترامان پیشنهاد می کند که همین رویکرد را در قبال عبارت «دیجیتال» داشته باشیم؛ چرا که تا چند سال آینده، تفاوتی مابین دیجیتال و غیر دیجیتال وجود نخواهد داشت و باید با هدایت مدیران ارشد سازمان، هر اداره و واحدی ارزش تحول دیجیتال و فناوری های دیجیتالی را برای فیلد خود، تبیین و اجرایی کند.

البته اینجاست که وجود تیم های ضربت دیجیتال (Digital Task Force) به منظور همراهی واحدهای مختلف سازمان و پیاده سازی تحولات مد نظر آن ها واضح می شود. این تیم ها از افراد چند مهارته تشکیل شده اند که با رویکرد چابک، اقدامات و راهکارهای مورد نیاز آنان را محقق خواهند ساخت.