معضل unable to fail

یکی از مفاهیمی که در مدل های فرهنگ دیجیتال مطرح شده، ایمن بودن کارکنان در هنگام خطا و اشتباه است (safe to fail)؛ برخی از این مدل ها، فراتر رفته و به دنبال اقداماتی هستند که چنین رفتارهایی را ترویج و حمایت کند.
اما به نظرم برای برخی از سازمان های ایرانی که دستورات و تسک ها به صورت تحکمی و «بالا به پایین» بر کارکنان تحمیل می شود، چالش سازمان های ما یک گام عقب تر از safe to fail است: آن ها دچار معضل «unable to fail» هستند.