رویکردهای اجرای طرح تحول دیجیتال کدامند؟ (بخش اول)

نقشه شروع هر سازمان برای سفر تحول دیجیتال متفاوت است. این تفاوت ناشی از واقعیت های صنایع، محدودیت های رگولاتوری، چالش های فناوری و کیفیت زیرساخت های موجود است.


همین ظرفیت های متفاوت منجر به چند رویکرد برای طرح های تحول دیجیتال سازمانی شده است:


1- رویکرد «همه جانبه»: این رویکرد، به نسبت سایر موارد به مراتب آرمان گرایانه است. نیاز به منابع بسیار و منتوع، چه منابع مالی و چه ظرفیت های مدیریتی-سازمانی، از ویژگی های این نگاه است. طرح های تدوین شده در این نگاه به تمامی جنبه های سازمانی توجه داشته و برای آن ها برنامه پیشنهاد می نمایند. هدف این رویکرد، دیجیتالی سازی تمام سازمان ذیل یک برنامه مدون است. ریسک و پیچیدگی بالا، از دیگر چالش های این نگاه هستند. البته باید توجه داشت که در صورت پیاده سازی صحیح، می تواند در عرض 5 سال به ارزش آفرینی منجر شود.


2- رویکرد «اقدامات هدفمند»: به جای تحول تمامی ابعاد سازمان ذیل یک برنامه، در این رویکرد سازمان ها به دنبال حوزه هایی هستند که می تواند با هزینه کمتر و خروجی مطلوب، نقطه آغاز سفر دیجیتالشان باشد. نگاه این رویکرد، کمتر تحولی بوده و بیشتر به دنبال جایگزین کردن زیرساخت ها یا فرایند ها، با نمونه های دیجیتالیشان است. رویکرد اقدامات هدفمند از این منظر که چابک تر بوده و اجازه آزمون و خطا را می دهد، حائز برتری است و نقطه منفی آن، صرفا دیجیتالی کردن فرایند ها و نه بازآفرینی آن هاست.


3- رویکرد «تحول سفر محور»: در این نگاه، اقدامات تحول دیجیتال سازمان ها با تمرکز تام بر مشتریانشان آغاز می شود. آن ها تک تک کانال ها و نقاط تماس با مشتریان را بازآفرینی می کنند و مترصد سازمانی «مشتری-محور» هستند. دیجیتالی سازی بیش از 50 درصد از سفر مشتری، یکی از اهداف این رویکرد است. این رویکرد منجر به درک سریع تغییر، توسط کاربران خواهد شد، اما اگر سازمان در همین مرحله متوقف شود، ظرفیت های محدود زیرساختی و سایر فرایند های سنتی، منجر به اخلال در فعالیت های سمت مشتری خواهد شد.


3 رویکرد دیگر در مطلب بعدی معرفی خواهد شد.


* این مطلب از گزارش بی سی جی (2019) با عنوان «The right path for a telco’s digital transformation» برداشت شده است.