کارایی و سطح دانش فناوری اطلاعات

«تحقیقات دانشگاهی نشان می دهد با افزایش سطح دانش حاکمیت فناوری اطلاعات در هئیت مدیره سازمان، کارایی سازمانی در ابعاد مختلف ارتقا پیدا می کند.»
– به نقل از کتاب «حاکمیت تحول دیجیتال: راهنمایی برای اعضای هیئت مدیره»

در نمودار زیر که از همین کتاب آورده شده، بیان شده که چگونه همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات با اهداف شرکت و درک هئیت مدیره از حاکمیت فناوری اطلاعات، به کارایی سازمانی منجر خواهد شد. به طریق اولی هر اندازه سطح عالی سازمان، سواد دیجیتال بالاتری داشته باشند، هم فوریت دیجیتالی شدن سازمان را بهتر درک خواهند کرد و هم حمایت بهتری از اقدامات خواهد داشت.

البته نباید همراستایی فناوری اطلاعات یا IT Alignment را به مفهومی تحت عنوان همراستایی دیجیتال یا Digital Alignment ترجمه کرد. یکی از معضلات تحول دیجیتال، Find+Replace کردن تمامی عبارات «فناوری اطلاعات» با «دیجیتال» در اسناد استراتژیک سازمان است که این موضوع منجر به تولد دو راهبرد مجزا در برخی از شرکت های داخلی شده است: یک «استراتژی سازمان» و یک «استراتژی دیجیتال»؛ در حالی که این دوگانگی منجر به هدر رفتن منابع و تحقق نیافتن اهداف تحول دیجیتال می شود. این اتفاق ناشی از شناخت ضعیف سطوح تصمیم گیر سازمان از این حوزه است.

سازمان هایی که چنین رویکردی به استراتژی تحول دیجیتال دارند، بهتر است قبل از شروع تدوین دو سند استراتژیک، در صورت امکان (!) به جواب این سوال برسند: چه چیزی دیجیتال است و چه چیزی دیجیتال نیست؟