راهنمای تحول دیجیتال برای مدیران عامل

موسسه BCG در مقاله ای، پنج پیشنهاد کلان برای مدیران عامل در راستای موفقیت تحول دیجیتال سازمانشان مطرح می کند. به باور BCG، تحول دیجیتال تنها در صورتی موفق خواهد بود که مدیر عامل سازمان، نقش رهبر این تحول را ایفا نماید و تحقق تحول، بدون رهبری دیجیتال، امکان پذیر نخواهد بود.

 
پنج پیشنهاد BCG برای موفقیت تحول دیجیتال به مدیران عامل عبارتند از:


1- ((از سازمان های دیگر الهام بگیرید، اما به DNA سازمان خودتان پشت نکنید))
شرکت های برافکن (مثل اوبر یا ایربی اند بی) می توانند آموزه های بسیار خوبی در حوزه عملیات و فرهنگ برای سازمان ها داشته باشند، اما در مسیر یادگیری از این شرکت های نوپا، نباید پیش زمینه چندین ساله سازمانتان و ماموریت بنیادین خود را فراموش کنید، بلکه هدف انطباق آن ماموریت با عصر دیجیتال و نگاهی فناورانه خواهد بود.


2- ((به نقشه راه و مسیرتان پایبند باشید))
داشتن چشم انداز و ماموریت برای سازمان دیجیتالتان، یک الزام می باشد، اما در صورتی که تنها قطب نمای شما، نقشه راه باشد و به سیگنال هایی که از سمت بازار یا کارکنان دریافت می شود، بی توجهی گردد، چالش های بزرگی بر سر راه تحول دیجیتال شما خواهد بود. رهبر دیجیتال، رهبری انطباق پذیر است.


3- ((آزمون و خطای زیادی داشته باشید))
ابهام و تغییرات اساسی در بازارهای دیجیتال، یکی از ویژگی های عصر حاضر است و رهبران دیجیتال چاره ای جز بازی در این شرایط ندارند. اما با توجه به هزینه های بالای اشتباه کردن در این بازار، باید توجه داشت که با ابزارهایی نظیر «نوآوری باز» و «تنوع بخشی به پورتفلیو محصولات»، می توان این ریسک را کاهش داد. هر کدام از این ابزارها باید با رویکرد آزمون و خطا مورد آزمایش و سپس scale قرار بگیرند.


4- ((سازمانی دیجیتال ایجاد کنید))
استراتژی دیجیتال زمانی عملیاتی می شود که سازمانی برای پشتیبانی آن وجود داشته باشد. وجود رهبرانی که تحول دیجیتال در راس برنامه هایشان باشد، به ایجاد ضرب آهنگ تحولی در سازمان کمک شایانی می کند. راهبران دیجیتال باید در ارتباط با میزان تمرکززدایی یا تمرکز محوری در اجرای برنامه های تحول دیجیتال تصمیم گیری کنند. این موضوع نیز در ضرب آهنگ تحول تاثیر عمیقی خواهد داشت. در کنار این موارد، باید با تغییر ساختار سازمانی به منظور پشتیبانی از رویکردهای چابک، امکان آزمون و خطا را در سازمان تسهیل نمایند.


5- ((توجه ویژه به استعدادهای دیجیتال داشته باشید))
همانند مورد قبلی، یک برنامه تحول دیجیتال، به اندازه افرادی قدرتمند است که آن را پیش می برند. در همین رابطه، راه اندازی مراکز ارتقای مهارت و دانش آموزی دیجیتال برای کارکنان یا شراکت با دانشگاه ها به منظور تزریق نیروی جدید و متناسب با برنامه های دیجیتال، هم می تواند در اثربخشی برنامه تحول دیجیتال موثر باشد، هم به تدریج، فرهنگ سازمان را متناسب با فرهنگ استعدادهای دیجیتال رقم بزند.


در ادبیات کلاسیک، مفاهیم تحولی همیشه با ماراتن مقایسه می شدند. این موضوع در مورد تحول دیجیتال نیز صدق می کند، اما تفاوت در پسوند «دیجیتال» بوده که حجم ابهام و سرعت بالای تغییرات را با خود به همراه می آورد. همین موضوع نیازمند رهبرانی است که پیشروتر از سازمان، پا در مسیر تحول دیجیتال بگذارند و خود گواهی باشند بر آنچه که سازمانشان به سمت آن در حال حرکت است.


*این مطلب از مقاله زیر برگرفته شده است:
https://www.bcg.com/publications/2017/digital-transformation-digital-organization-ceo-guide-to-digital-transformation