5 ویژگی پروژه های تحول دیجیتال

نگاه های مختلفی به جنبه پیاده سازی تحول دیجیتال در سازمان وجود دارد، یکی از این رویکردها، ایجاد سبدی از پروژه ها و اقدامات تحول دیجیتال است که اقدامات مربوطه، ذیل این سبد تعریف می شود. اما چالش اصلی سازمان ها در نحوه تعریف این پروژه های ذوابعادی و میان کارکردی است؛ چه متر و معیاری برای سنجش پروژه های تحول دیجیتال شرکتمان در نظر بگیرم؟

 

البته که نقدهای جدی ای به نگاه سبد پروژه برای تحول دیجیتال وجود دارد (مواردی نظیر در نظر نگرفتن اهمیت چابکی، پیش نیازهای فرهنگی و عدم قطعیت در عصر دیجیتال است)، اما با توجه به اینکه این رویکرد در برخی پروژه های تحول دیجیتال که در کشورمان جاری شده، بیشتر مورد پسند است، داشتن معیار سنجش برای ارزیابی این سبد پروژه (و حتی طراحی اقدامات آتی) خالی از لطف نخواهد بود.

 

دیلویت در گزارش 2021 خود با عنوان «A new language for digital transformation» به 5 مولفه در در طراحی استراتژی های تحول دیجیتال اشاره کرده که به نظرم، این معیارها، می تواند برای سنجش پروژه های تحول دیجیتال مفید باشد. زمانی که یک پروژه تحولی در پیش روی شما قرار گرفته، باید بتواند حداقل یکی از این 5 ویژگی را به پروژه مذکور منتسب کرد.

 
«آیا این پروژه، می تواند حداقل یکی از این دستاورد ها را برای من به ارمغان بیاورد؟»

 

1- تجربه: این پروژه چه تغییری در تجربه ذی نفعان (مشتریان، کارمندان، پارتنرها و …) ایجاد می کند؟
2- بینش: داده ها و تحلیلگری منتج از آن، چه ارزشی برای تصمیم گیران سازمانی ایجاد می کند؟
3- پلتفرم: هم-آفرینی با ذی نفعان با کمک دستاورد این پروژه قابل انجام خواهد بود؟
4- ارتباطات: این پروژه امکان ارتباط نزدیک تر و برخط تر در میان کارکردها و پروژه های مختلف ایجاد می کند؟
5- یکپارچگی: امنیت و تعامل میان سیستم های سازمانی با کمک این پروژه امکان پذیر است؟

 

اگر پروژه ای به صورت شفاف، حداقل یکی از این 5 ویژگی را به عنوان دستاورد خود در نظر ندارد، احتمالا پروژه ای محدود به ارتقا وضع موجود بوده و ماهیت تحولی، مطابق با عصر دیجیتال نخواهد داشت.