چالش های مدیریت پروژه های تحول دیجیتال (ویدئو)

در اولین نشست از سلسله نشست های کافه دیجیتال که به منظور آشنا سازی هرچه بیشتر افراد ذی ربط این حوزه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، بنده به بیان نکاتی در حوزه مدیریت پروژه های تحول دیجیتال (بر مبنای مسئولیتی که در پروژه تحول دانشگاه مهرالبرز داشتم) پرداختم. این نشست در آبان 97 برگزار شد.