مقاله «مدل شایستگی مدیر ارشد دیجیتال در سازمان»

یکی از دلایل اصلی شکست پروژه های تحول دیجیتال، مشخص نبودن حکمران این پدیده در سازمان است. بسیاری معتقدند که «مدیر ارشد دیجیتال» پاسخی موثر به این نیاز سازمانی بوده و وجود این نقش در موفقیت چنین طرح هایی تاثیر به سزایی دارد. اما مدیر ارشد دیجیتال باید چه شایستگی هایی داشته باشد؟ در این مقاله که در کنار دو تن از اساتید بزرگوارم، جناب دکتر شامی زنجانی و جناب دکتر قلی پور، تهیه شده، به مدل شایستگی چنین جایگاه سازمانی پرداخته شده است. در این مقاله توانستیم 71 شایستگی در چهار بُعد «خصیصه‌های فردی»، «مهارت‌های حرفه‌ای»، «دانش کسب‌وکاری» و «دانش فنی» برای مدیر ارشد دیجیتال به عنوان حکمران تحول دیجیتال در سازمان احصا کنیم.

انشالله این مقاله بتواند نقش کوچکی در راستای انتخاب فرد شایسته برای حکمرانی تحول دیجیتال سازمان های کشورمان ایفا نماید.